ROFOODS MİKRO MARKET TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ (“AYDINLATMA METNİ”)

1. ŞİRKET’İN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRDİĞİNİ GÖSTERİR

İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı, hangi verilerinizin, ne şekilde, hangi amaçlarla işlenebileceği, kişisel verilerinizin güvenliği, haklarınız ve yükümlülükleriniz konusunda Rofoods Mikro Market Ticaret A.Ş (“Şirket” veya “ROFOODS”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmektir. KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda “Kişisel Veri” tanımı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi” de kapsamaktadır. Rofoods Mikro Market Ticaret Anonim Şirketi iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz, Rofoods Mikro Market Ticaret Anonim Şirketi ile ilişkinizle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 3’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Mobil sitelerimiz ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanırken,
 2. Kurumsal internet sitelerimizi kullanırken,
 3. Çağrı merkez(ler)imiz kanalıyla,
 4. E-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla,
 5. İş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde,
 6. İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak
  tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları
  aracılığıyla,
 7.  Mobil uygulamamız aracılığı ile elektronik ortamda alışveriş yapmanıza istinaden,
 8. Sosyal medya, iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar
  aracılığıyla, çeşitli yöntemlerle kişisel verilerinizi toplamaktadır.
 9. Mobil uygulamada kullanılan, kişiye özel tanımlanan RoCard için bakiye yüklemeniz
  sırasında,
 10. Sizin adınıza RoGift kartınıza çalıştığınız şirket tarafından bakiye yüklenmesi
  esnasında,
 11. ROFOODS mağazalarımızı ziyaret ettiğinizde “hizmet kalitesini arttırmak,
  müşterilerimizin ve diğer kişilerin/çalışanların, satışa sunduğumuz ürünlerin ve demirbaşların güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak, olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerin elde edilmesi” gibi amaçlarla kullanılan kamera sistemi kaydı esnasında, Kişisel verileriniz, müşterilerimizin açık rızaları ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir;

2.1. Kişisel Verilerinin İşlenmesi Şartları

İlgili Kişinin açık rıza vermesi, kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde burada yazan kuralların yanında; aşağıda bu bölüm altında “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller” başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır.

Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verileriniz, farklı bir şarta dayalı olarak işlenmediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve hangi sebeplerle işlendiği, kişisel verilerinizin hangi kaynaklardan toplandığı, bu kişisel verilerinizin kimlerle paylaşılacağı ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirilir ve bu şekilde açık rızanız alınır. Açık rızanın alınması kişisel verilerin toplandığı kaynak dikkate alınarak her bir veri toplama kaynağına özgü olarak hazırlanır.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, ayrıca açık rızanız
alınmadan kişisel verileriniz işlenir.

Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına
geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz açık rızanız alınmaksızın işlenebilir.

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde
verileriniz işlenebilir.

Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu
olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verileriz işlenebilir.

Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Kişisel verilerinizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde de açık rızaya gerek
olmaksızın veriler işlenebilir.

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
halinde açık rızanız alınmaksızın verileriniz işlenebilir.

Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz açık rızası alınmaksızın
işlenebilir.

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller

Kişisel Veri’lerin bir kısmı, “özel nitelikli kişisel veri” olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır. Hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle, bu verilere özel önem atfedilmiştir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız olması halinde işlenebilir. Açık rıza özel niteliklikişisel verinin niteliğine göre şirketimizin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen ilkeler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

Özel nitelikli kişisel veriler, açık rızanız bulunmayan durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından, kanunlarda
  öngörülen hallerde,
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının
  korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
  sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama
  yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi
  halinde.

3. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Müşterilerimizden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4’te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir. ROFOODS, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki verileri, uygulamaya kayıt sırasında toplayarak iş bu mobil üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları sebebi ile işler.

 • Ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi, çalıştığınız şirket bilgisi,
 • Mobil uygulamanın kullanıldığı market lokasyonu ve şifreniz,
 • Kullandığınız mobil cihaza ait işletim sistemi versiyonu bilgisi,
 • Kullandığınız mobil cihazınızdan elde edilen konum bilgileriniz,
 • Alışverişleriniz/kullanılan mobil uygulama hakkındaki öneri, şikayet ve oylama bilgileriniz,
 • Alışveriş detaylarınız, ( alınan ürünler, alışveriş tarihi, ödeme şekli ve ödenen tutar bilgisi )
 • Kullanıcı alışkanlıklarınız, alışveriş geçmişiniz,
 • ROFOODS mağazalarında “hizmet kalitesini arttırmak, müşterilerimizin ve diğer kişilerin/çalışanların, satışa sunduğumuz ürünlerin ve demirbaşların güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak, olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerin elde edilmesi” gibi amaçlarla kullanılan güvenlik kameralarından alınan görüntüler,

4. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, ROFOODS tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 1. ROFOODS tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerini yürütmek,
 2. ROFOODS’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrasını sağlamak,
 3. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,
 4. ROFOODS tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilen veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletileri gönderilmesini sağlamak,
 5. Güncelleme ve program hataları hakkında müşteriyi bilgilendirmek,
 6. Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek,
 7. Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,
 8. Mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, lokasyon ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 9. İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak,
 10. Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak),
 11. Müşteri memnuniyeti, müşterilerin satın alma alışkanlıkları, ROFOODS mağazalarının satışları ve bu mağazaların müşteri profilleri gibi konularda yapılacak araştırmalar, anketler, size kişiselleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir hizmet deneyimi sunabilmek,
 12. Çeşitli indirimler veya başkaca menfaatler sunan veya sunabilecek olan promosyon ve kampanyalar ile müşteri memnuniyetinizi sağlamak, yeni ürün ve hizmetlerle ilgili olarak sizi bilgilendirmek,
 13. İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen
  yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve
  yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 14. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 15. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,
 16. İptal ve bedel iadesi işlemlerini gerçekleştirmek,

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere ROFOODS’un 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politikası’ndan ulaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ’LERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

ROFOODS, Kişisel Verilerinizi, Kanun’un açıkça izin verdiği hallerde ve/veya açık rızanıza binaen (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde ve/veya yurt dışında; ROFOODS’a ait Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak ilgili kişinin onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması hususundaki yasal mevzuata aykırı olmamak üzere paylaşılabilmektedir.

Müşteri’ye ait mobil hat numara ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır.

ROFOODS’un kullandığı bilişim teknolojileri gereği AB ülkeleri, Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla paylaşılmaktadır. Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, müşterilere ait veriler pazar araştırması yapacak çeşitli ajans, reklam şirketi, anket şirketleri ile gerekli tedbirler alınarak paylaşılabilir.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen Kanun uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.
Ayrıca mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar ve/veya ilgili kolluk kuvvetlerine, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, Bankalar Arası Kart Merkezi ile, anlaşmalı olduğumuz bankalar ile şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, yurtiçi/yurtdışındaki diğer iş ortaklarımız ve üçüncü kişilerle ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilmekte, aktarılabilmekte ve/veya erişime açılabilmektedir.

5.1. Yurtiçinde kişisel verilerin aktarımı:

ROFOODS, kişisel verilerin aktarılması konusunda Kanun’da öngörülen ve Kurul
tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekle
yükümlüdür. İlgili kişiye ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere ve/veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, Kanun ve diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen şekilde 5. maddenin 2. Fıkrasındaki şartlar veya özel nitelikli kişisel veriler için 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarılabilir. İlgili kişinin kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak, ticari amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile sınırlı olmak üzere aktarabilir.

5.2. Yurtdışına kişisel verilerinizin aktarımı:

ROFOODS, ilgili kişinin onayını aldığı haller dışında kişisel bilgileri yurt dışına
aktarmayacaktır. Ancak şirketimiz kişisel verileri Türkiye’de işlenerek veya Türkiye
dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yurt dışına aktarabilir. Kanun’da belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kurul belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’un izninin bulunması gerekmektedir.

6. İLGİLİ KİŞİ’NİN KANUN’DA MADDE 11 KAPSAMINDAKİ HAKLARI

İlgili Kişi olarak dilediğiniz zaman Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan ROFOODS’tan talep edebilirsiniz.
Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İLGİLİ KİŞİ’NİN HAKLARINI KULLANMASI

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak ROFOODS’a iletilecektir. İlgili Kişi, yukarıda sayılı haklarına ilişkin taleplerini ROFOODS’un aşağıdaki başvuru formunu doldurarak;

– Islak imzalı kopyasının; elden, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü mektupla Şirket’e ait “Akat Mahallesi, Meydan Cad. Mermerler Sitesi Sit. A Blok Apt. No: 14/12
Beşiktaş/İstanbul” adresine iletilmesi yoluyla veya

– Formun taratılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [rofoods@hs01.kep.tr] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi yoluyla veya

– Formun taratılarak Veri Sorumlusu’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak sureti ile [kvkk@rofoods.com] elektronik posta adresine e-posta iletilmesi veya

– Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen diğer bir yöntemin izlenmesi yolu ile

ROFOODS’ya iletme hakkına sahiptir.

İlgili Kişi adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için İlgili Kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. ROFOODS, İlgili Kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır. ROFOODS, İlgili Kişi’nin başvurularını kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklamak kaydı ile kabul etmeme hakkına da sahiptir. ROFOODS, ilgili cevabını İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir. İlgili Kişi’nin, madde 6’da (“İlgili Kişi’nin Hakları”) altında yer alan haklara ilişkin talebini Kanun’da 7. maddede (“İlgili Kişi’nin Haklarını Kullanması”) anılan usullere uygun olarak ROFOODS’a iletmesi durumunda, ROFOODS talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde aşağıda belirtilen ücret alınabilecektir.

İlgili Kişi’nin başvurusuna ROFOODS yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak, ancak on sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde 1,00-TL (bir Türk Lirası) işlem ücreti alabilecektir. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu : ROFOODS MİKRO MARKET TİCARET A.Ş
Mersis No : 0735122421500001
Posta adresi : Akat Mahallesi, Meydan Cad. Mermerler Sitesi Sit. A Blok Apt. No: 14/12 Beşiktaş/İstanbul
E- posta adresi : kvkk@rofoods.com

BAŞVURU FORMU VE GENEL AÇIKLAMALAR

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler (“İlgili Kişi”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi kapsamında belirtilen haklarını kullanmak için veri sorumlusu olan Rofoods Mikro Market Ticaret A.Ş.’ye (“Şirket”), başvurma hakkına sahiptir. İlgili Kişi’nin söz konusu hakları aşağıdaki gibidir;

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

I. Başvuru Yöntemine İlişkin Açıklamalar

Şirketimizin, İlgili Kişilerin KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yaptıkları başvuruları yanıtlayabilmesi için, başvuru usulünün Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olması gerekmektedir. Şirketimiz, mevzuatta öngörülen usulde başvuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla işbu başvuru formunu hazırlamıştır. Önemle belirtmek gerekir ki, Tebliğ’in 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca İlgili Kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.

İlgili kişiler, Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

● Şahsen başvuru,
● Noter aracılığıyla,
● Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
● Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize e-posta göndererek.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Yazılı Başvuru Akat Mahallesi, Meydan Cad. Mermerler Sitesi Sit. A Blok Apt. No: 14/12 Beşiktaş/İstanbul

Noter Akat Mahallesi, Meydan Cad. Mermerler Sitesi Sit. A Blok Apt. No: 14/12 Beşiktaş/İstanbul

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle

İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
rofoods@hs01.kep.tr

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden
kvkk@rofoods.com

*”Şahsen Yazılı Başvuru” yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu bağlamda Akat Mahallesi, Meydan Cad. Mermerler Sitesi Sit. A Blok Apt. No: 14/12 Beşiktaş/İstanbul adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz
**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

II. İlgili Kişinin Bilgileri

Ad :
Soyad :
Telefon numarası :
T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası) :
E-posta :
Adres :

III. Şirket ile Olan İlişkinizi Belirtiniz

□ Müşteri □ Diğer (lütfen belirtiniz): ……………….
□ Ziyaretçi
□ Satıcı
Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:
Konu:
□ Çalışan
□ Çalışan Adayı
□ Eski Çalışan:
□ Çalışılan yıllar: ………………
□ İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım
□ Tarih: ………………

IV. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Şirket Tarafından Başvurularınızın Yanıtlanması

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.
İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İlgili Kişinin
Adı-Soyadı:
Tarih:
İmza: